Drago nam je da ste pokazali interesovanje za našu kompaniju. Zaštita podataka je posebno visok prioritet za rukovodstvo Arcsine. Korištenje internet stranice Arcsine je moguće bez naznačenja osobnih podataka, međutim, ukoliko ispitanik želi da korisiti posebne usluge naše kompanije putem naše internetske stranice, obrada osobnih podataka može biti neophodna. Ukoliko je obrada osobnih podataka neophodna i ukoliko nema zakonskog osnova za obradu, mi zahtijevamo pristanak ispitanika.

Obrada osobnih podataka kao što su ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona ispitanika su uvek u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europske Unije (GDPR) i u skladu sa pravom države koje se primjenjuje na našu kompaniju – Arcsine. Ovom izjavom o zaštiti podataka, naša kompanija želi da obavjesti javnost o prirodi, obimu i svrsi za koju prikupljamo, koristimo i obrađujemo osobne podatke. Štaviše, ovim obavještenjem ispitanici se informišu o svojim pravima koja mogu ostvarivati.

Kao voditelj obrade, Arcsine je implementirala brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najpotpunija zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove internetske stranice. Međutim, prijenosi podataka putem interneta mogu načelno imati sigurnosne nedostatle te se apsolutna zaštita ne može jemčiti. Iz tog razloga, svaki ispitanik može nam prenijeti lične podatke putem alternativnih sredstava komunikacije kao što je na primjer telefon.

 1. Definicije
  Izjava o zaštiti podataka od strane Arcsine temelji se na izrazima koju koristi europski zakonodavac u Općoj uredbi o zaštitu podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti podataka trebala bi biti razumljiva za široku javnost, kao i našim klijentima i poslovnim partnerima. Kako bismo bili sigurni da je zaista tako, želimo najprije objasniti izraze koje koristimo.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka, između ostalog, mi ćemo koristiti sljedeće izraze:

a) Osobni podaci
Osobni podaci označavaju sve podatke koji se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu (“ispitanik”). Identificirana fizička osoba je ona koja se može izravno ili neizravno identificirati, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedan ili više čimbenika specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe.

b) Ispitanik
Ispitanik jeste određena ili odrediva fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju od strane voditelja obrade koji je odgovoran za obradu podataka.

c) Obrada podataka
Obrada podataka je svaka operacija ili više operacija koje se provode na osobnom podatku ili osobnim podacima, bez obzira da li je riječ o automatizovanim sredstvima obrade ili ne, kao što su prikupljanje, snimanje, oraganiziranje, strukturiranje, skladištenje, prilagodba ili izmjena, povraćaj podataka, savjetovanje, korištenje, otkrivanje podataka putem prijenosa, širenjem ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništenje podataka.

d) Ograničenje obrade podataka
Ograničenje obrade podataka je obelježavanje skladištenih osobnih podataka sa ciljem ograničenja njihove obrade u budućnosti.

e) Profiliranje
Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, a posebno zbog analize ili predviđanja aspekata koji se odnose na radni učinaka na poslu, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne izbore, interese, pouzdanost, ponašanje, mjesto ili kretnju fizičke osobe.

f) Pseudonimizacija
Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom ispitaniku bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.

g) Voditelj obrade ili voditelj obrade odgvoran za obradu podataka
Voditelj obrade ili voditelj odgovoran za obradu je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka; ako su svrha i sredstva takve obrade određeni pravom Europske unije ili države članice, voditelj obrade ili posebni kriterij za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni pravom Europske unije ili države članice.

h) Izvršitelj obrade
Izvršitelj obrade je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koji obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.

i) Primatelj
Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo kojem se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to da li je treća strana ili ne. Međutim, tijela javne vlasti koja mogu primiti osobne podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Europske unije nije ili države članice ne smatraju se primateljima; obrada takvih podataka od strane tih javnih tijela mora biti u skladu s važećim pravilima o zaštiti podataka a u skladu s svrhom obrade.

J) Treća strana
Treće strana je fizička ili pravna osoba, tijela javne vlasti, agencija ili drugo tijelo ili osoba koje nije ispitanik, voditelj obrade, izvršitelj obrade i osoba koja uz izravno ovlaštenje voditelja obrade ili izvršitelja obrade su ovlaštena da obrađuju osobne podatke

k) Pristanak
Pristanak ispitanika je svaki pristanak slobodno dat, dat za posebnu svrhu, zasnovan na informiranosti i predstavlja nedvosmislenu volju ispitanika kojom on ili ona, izjavom ili jasnim afirmativnim radnjama, daje pristanak za obradu svojih osobnih podataka.

 1. Naziv i adresa voditelja obrade
  Voditelj obrade u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), drugim propisima o zaštiti podataka koji se primjenjuju u zemljama članicama Europske unije i drugim odredbama koje su vezi sa zaštitom podataka je:

Arcsine

PO Box

2747 JOrdan Springs

Australia

Telefon: 0280308979

Email: info202@sharkshead.com

Website: www.arcsine.com.au

 1. Kolačići (Cookies)
  Internetska stranica Arcsine koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke skladištene u računalnom sustavu preko internetskog preglednika.

Mnoge internetske stranice i serveri koriste kolačiće. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID kolačića. ID kolačića jedinstven je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova putem kojeg se internetske stranice i serveri mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen kolačić. To omogućava posjećenim internetskim stranicama i serverima da razlikuju pojedinačne internet preglednike ispitanika od drugih internet preglednika koji sadrže druge kolačiće. Poseban internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a kolačića.

Korištenjem kolačića, Arcsine je mogućnosti da pruži korisnicima ove internetske stranice usluge pogodnije za korrisnike a što ne bi bilo moguće bez korištenja kolačića.

Pomoću kolačića informacije i ponude na našoj internetskoj stranici mogu se optimizirati imajući u vidu potrebe korinsika. Kolačići nam dopuštaju, kao što smo već spomenuli, prepoznati korisnike naše internetske stranice. Svrha ovog prepoznavanja jeste olakšavanje korisnicima da koriste našu internetsku stranicu. Korisnik naše internetske stranice koji koristi kolačiće, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada pristupa internetskoj stranici jer su oni preuzeti od strane internetske stranice i kolačić se stoga pohranjuje na računalni sustav korisnika. Drugi primjer je kolačić virtualnih kolica za kupnju u online trgovini. Online trgovina pamti proizvode koje je kupac stavio u virtualna kolica za kupnju putem kolačića.

Ispitanik može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i stoga može trajno uskratiti postavljanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako ispitanik isključi postavljanje kolačića u korištenom internetskom pregledniku, možda neće biti upotrebljive sve funkcije naše internetske stranice u potpunosti.

 1. Prikupljanje općih podataka i informacija
  Internetska stranica Arcsine prikuplja niz općih podataka i podataka kada ispitanici ili automatizirani sustav poziva internetskoj stranici. Ovi opći podaci i informacije pohranjeni su u log datotekama servera. Podaci i informacije koje se prikupljaju mogu biti (1) o vrsti internetskog preglednika i korištenim verzijama, (2) o operativnom sustavu koji koristi pristupni sustav, (3) o internetskoj stranici s kojeg pristupni sustav pristupa do naše internetske stranice (tzv. upućivači), (4) o pod-internetskim stranicama (5) o datumu i vrijemenu pristupa internetskoj stranici, (6) o adresi internetskog protokola (IP adresa), (7) o pružatelju internetskih usluga pristupnog sustava, i (8) sve druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti u slučaju napada na naše informacione sustave.

Prilikom korištenja ovih općih podataka i informacija, Arcsine ne donosi nikakve zaključke o ispitaniku. Umjesto toga, ove informacije su potrebne kako bi (1) pravilno isporučili sadržaj naše internetske stranice, (2) optimizirali sadržaj naših internetska stranica, kao i oglas, (3) osigurali dugoročnu održivost naših informatičkih sustava i tehnologije internetske stranice, i (4) pružili tijelima nadležnim za provođenje zakona informacije potrebne za kazneni progon u slučaju cyber-napada. Stoga Arcsine analizira anonimno i statistički prikuplja podatke s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka našeg poduzeća te osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci server log datoteka pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje ispitanik.

 1. Prijava na našu internetsku stranicu
  Ispitanik ima mogućnost registracije na internetskoj stranici voditelja obrade s naznačenjem osobnih podataka. Koji osobni podaci se prenose voditelju obrade određuje odgovarajuća forma koja se koristi za prijavu. Osobni podaci koje unese ispitanik prikupljaju se i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu od strane voditelja obrade i za vlastite svrhe. Voditelj obrade može zatražiti prijenos na jedan ili više izvršitelja obrade (npr. paket usluga) koji također koristi osobne podatke za unutarnju svrhu koja se može pripisati voditelju obrade.

Prijavom na internetskoj stranici voditelja obrade, IP adresa (koju dodjeljuje pružatelj internetskih usluga (ISP) i koji koristi ispitanik) datum i vrijeme prijave se pohranjuju. Razlog pohrane ovih podataka jeste u tome što a je to jedini način da se spriječi zloupotreba naših usluga i da omogućimo istragu počinjenih prekršaja, ukoliko to bude potrebno. Pohrana tih podataka je neophodna kako bi se osigurao voditelj obrade. Ovi podaci se ne prenose trećoj strani, osim ukoliko postoji zakonska obveza prijenosa podataka ili ako prijenos služi svrsi kaznenog progona.

Prijava ispitanika, uz dobrovoljno naznačenje osobnih podataka, namijenjena je omogućiti voditelju obrade da ispitaniku ponudi sadržaje ili usluge podataka koji se mogu ponuditi samo prijavljenim korisnicima zbog prirode ponude. Privaljene osobe mogu u bilo kojem trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom prijave ili ih potpuno izbrisati iz databaze voditelja obrade.

Voditelj obrade podataka mora u svakom trenutku dati informacije po zahtjevu svakom ispitaniku o tome koji su osobni podaci o njemu pohranjeni. Voditelj obrade će ispraviti ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku ispitanika, pod uvjetom da ne postoje zakonske obveze pohrane. Svi zaposleni kod rukovaoca su dostupni ispitaniku u tom pogledu kao kontakt osobe.

 1. Pretplata na naše biltene (newsletters)
  Na internetskoj stranici Arcsine korisnicima se pruža mogućnost pretplate na bilten (newsletter) naše kompanije. Forma koja se koristi za prijavljivanje na bilten određuje koji su osobni podaci prenešeni, kao i kada je bilten naručen od voditelja obrade.

Arcsine redovito obavještava svoje klijente i poslovne partnere putem newslettera o ponudama kompanije. Naš bilten može primiti samo ispitanik ako (1) ispitanik ima valjanu adresu e-pošte i (2) ispitanik se prijavio za dostavu biltena. Potvrda e-poštom pošiljat će se na adresu prvi put prijavljenu od strane ispitanika za dostavu biltena, iz pravnih razloga, u postupku dvostrukog pristanka. Ova e-mail potvrda koristi se za dokazivanje je li vlasnik adrese e-pošte kao ispitanik ovlašten za primanje biltena.

Pri prijavi za bilten pohranjujemo i IP adresu računalnog sustava kojeg dodjeljuje pružatelj internetskih usluga (ISP) i koju koristi ga ispitanik u vrijeme registracije, kao i datum i vrijeme registracije. Prikupljanje ovih podataka nužno je za razumijevanje (moguće) zloupotrebe adrese e-pošte nekog ispitanika kasnije, te stoga služi kao sredstvo pravne zaštite voditelja obrade.

Osobni podaci prikupljeni u sklopu prijave za bilten koristit će se samo za slanje našeg biltena (newsletter). Osim toga, pretplatnici na bilten mogu se obavijestiti putem e-maila, ako je to potrebno za pružanje uslge biltena ili prijave, jer to može biti slučaj pri izmjeni ponude za bilten, ili u slučaju promjene tehničkih okolnosti. Osobni podaci prikupljenih putem bilten usluge neće se prenijeti trećim stranama. Ispitanik u bilo kojem trenutku može prekinuti pretplatu na naš bilten. Pristanak za pohranu osobnih podataka, koje je ispitanik dao za dostavu biltena, može biti ukinut u bilo kojem trenutku. U svrhu ukidanja suglasnosti, u svakom biltenu nalazi se odgovarajuća veza (link). Također se može otkazati pretplatu na bilten u bilo kojem trenutku izravno na internetskoj stranici voditelja obrade, ili obavještenjem voditelja obrade na drugačiji način.

 1. Biltten – Praćenje
  Bilten iz Arcsine sadrže takozvane piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturni grafički element ugrađen u e-mail poruke koja se šalju u HTML formatu kako bi omogućili snimanje i analizu log datoteka. Time se omogućuje statistička analizu uspjeha ili neuspjeha internetskih marketinških kampanja. Na temelju ugrađenog piksela za praćenje, Arcsine može vidjeti da li je i kada je ispitanik otvorio e-poštu i koji linkovi u poruci e-pošte pozvali su otvoreni od strane ispitanika.

Takvi osobni podaci prikupljeni u pikselima za praćenje sadržani u biltenu se pohranjuju i analiziraju od strane voditelja obrade kako bi optimizirali dostavu biltena kao i kako bismo prilagodili sadržaj budućih biltena još više interesima subjekata podataka. Ovi osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama. Ispitanici u bilo kojem trenutku imaju pravo opozvati zasebnu izjavu o suglasnosti koja je data u postupku dvostrukog pristanka. Nakon opoziva, voditelj obrade će izbrisati ove osobne podatke. Arcsine automatski će smatrati da odustanak od prijema biltena predstavlja opoziv.

 1. Mogućnost kontakta putem internetske stranice
  Internetska stranica Arcsine sadrži informacije koje omogućuju brzi elektronički kontakt sa našom kompanijom, kao i izravnu komunikaciju s nama, što također uključuje i opću adresu tzv. elektroničke pošte (e-mail adresu). Ako ispitanik kontaktira s voditeljom obrade putem e-maila ili putem obrasca za kontakt, osobni podaci koje je unio ispitanik automatski se pohranjuju. Takvi osobni podaci koje dragovoljno prenesu ispitanici voditelju obrade čuvaju se radi obrade ili kontaktiranja ispitanika. Ovi osobni podaci neće biti preneseni trećim stranama.
 2. Funkcija komentiranja na blogu internetske stranice
  Arcsine korisnicima nudi mogućnost ostavljanja individualnih komentara o pojedinačnim blog doprinosima, a koji blog se nalazi na internetskoj stranici voditelja obrade. Blog je internetski, javno dostupan portal putem kojeg jedna ili više osoba koje se zovu blogeri ili web-blogeri mogu objavljivati članke ili napisati svoja razmišljanja u tzv. blog postovima. Blog postovi se obično mogu komentiratii od trećih osoba.

Ako ispitanik ostavlja komentar na blog objavljen na ovoj internetskoj stranici, također se pohranjuju i objavljuju komentari ispitanika, kao i informacije o datumu komentara i korisničkom imenu (pseudonimu) koji je odabrao ispitanika. Osim toga, također se bilježi IP adresa koju dodjeljuje pružatelj internetskih usluga (ISP). Ovo pohranjivanje IP adrese odvija se iz sigurnosnih razloga, i za slučaj da ispitanik krši prava trećih strana ili objavljuje nezakonit sadržaj putem komentara. Pohrana tih osobnih podataka je u interesu voditela obrade, tako da se u slučaju povrede može osloboditi odgovornosti. Prikupljeni osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama, osim ako takav prijenos nije zakonom propisan ili služi za zaštitu voditelja obrade.

 1. Prijava na komentare na blogu internetske stranice
  Treće osobe se mogu prijaviti na komentare na blogu Arcsine. Naročito, postoji mogućnost da se komentator prijavi na komentare koji slijede nakon njegovih komentara na određenu objavu na blog-u.

Ako se ispitanik odluči za prijavu na ovu opciju, voditelj obrade će poslati automatski e-mail za potvrdu kako bi provjerio u postupku dvostrukog pristanka da li se vlasnik navedene adrese e-pošte odlučio za ovu opciju. Mogućnost prijave na komentare može se prekinuti u bilo kojem trenutku.

 1. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka
  Voditelj obrade obrađuje i skladišti osobne podatke ispitanika samo za vrijeme koje je potrebno za postizanje svrhe skladištenja ili u vrijemenu predviđenom od strane europskog zakonodavca ili zakonima ili propisima drugog zakonodavsta koje se primjenjuje na voditelja obrade.

Ako svrha skladištenja ne može ostvariti ili ako istekne rok skladištenja koje propisuje europski zakonodavac ili drugi nadležni zakonodavac, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima.

 1. Prava ispitanika
  a) Pravo na potvrdu
  Svaki ispitanik ima pravo zajemčeno europskim zakonodavstvom da zahtjeva od voditelja obrade potvrdu da li se njegovi obrađuju osobni podaci ili ne. Ako ispitanik želi iskoristiti pravo da zahtjeva potvrdu, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

b) Pravo pristupa
Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno od europskog zakonodavca da dobije besplatno od voditelja obrade informacije o svojim osobnim podacima koji su pohranjeni u bilo kojem trenutku kao i kopiju tih podataka. Nadalje, europske direktive i propisi jemče ispitanicima pristup sljedećim informacijama:

o svrsi obrade;
o kategorijama osobnih podataka koje su obuhvaćene;
o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni, posebno o primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;
ukoliko je moguće, o predviđenom vrijemenu pohrane osobnih podataka, ili ukoliko to nije moguće, o kriteriju koji se koristi radi ustvrđivanja vrijemena pohrane;
o postojanju prava traženja ispravke ili brisanje osobnih podataka od strane voditelja obrade ili ograničenju obrade osobnih podataka koji se tiču ispitanika ili pravu na prigovor protiv takve obrade;
o postojanju prava na žalbu nadzornim tijelom;
kada osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika, sve dostupne informacije o izvoru osobnih podataka;
o postojanju automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje, navedeno u članku 22. stavcima 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka i u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za ispitanika.
Štaviše, ispitanik ima pravo dobiti informacije o tome da li su osobni podaci prenešeni u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, ispitanik ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim zaštitnim mjerama koji se odnose na prijenos.

Ako ispitanik želi iskoristiti pravo pristupa, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

c) Pravo na ispravak
Svaki ispitanik ima pravo zajemčeno od europskog zakonodavca da dobije od voditelja obrade ispravku netočnih osobnih podataka o njemu bez nepotrebnog odgađanja. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo na dopunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući i pravo na dodatnu izjavu.

Ako ispitanik želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade.

d) Pravo na brisanje (“Pravo na zaborav”)
Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno od europskog zakonodavca da zahtjeva od voditelja obrade brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja a voditelj obrade je dužan izbrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je jedan od sljedećih osnova vrijedi, pod uvjetom da obrada nije neophodna:

Osobni podaci više nisu potrebni u svrhe za koje su prikupljeni ili zbog koje se obrađuju.
Ispitanik povuče pristanak na kojem se ta obrada temelji a u skladu sa točkom (a) člankom 6. stavkom 1. ili točkom (a) člankom 9. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, i ako nema drugog pravnog temelja za obradu.
Ispitanik je prigovorio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a ne postoji važniji legitimni razlog za obradu ili je ispitanik prigovorio obradi u skladu s člankom 21. stavkom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka.
Osobni podaci su nezakonito obrađivani.
Osobni podaci moraju biti obrisani radi poštivanja pravnih obaveza u skladu sa pravom Europske unije ili pravom države članice a koja se primjenjuju na voditelja obrade.
Osobni podaci prikupljeni su u vezi sa ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka.
Ako se ostvari jedan od gore navedenih razloga, a ispitanik želi zatražiti brisanje osobnih podataka pohranjenih od strane Arcsine, osoba može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik kompanije Arcsine će potvrditi da će se po zahtjevu za brisanjem odmah postupiti.

Ako je voditelj obrade javno objavio osobne podatke a dužan je brisati osobne podatke sukladno članku 17. stavku 1., voditelj obrade će, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zahtjevao od tih voditelja obrade da brišu sve linkove, kopije i replikacije tih osobnih podataka, pod uvjetom da obrada nije potrebna. Zaposlenici Arcsine će u pojedinačnim slučajevima poduzeti potrebne mjere.

e) Pravo na ograničenja obrade
Svaki ispitanik ima pravo zajemčeno od strane europskog zakonodavca da od voditelja obrade dobije ograničenje obrade ako je jedan od sljedećih uvjeta ispunjen:

Točnost osobnih podataka osporena je od strane ispitanika u vremenskom periodu koji omogućuje voditelju obrade da provjeri točnost osobnih podataka.
Obrada je nezakonita, a ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka i zahtjeva umjesto toga ograničenja njihove upotrebe.
Voditelju obrade nisu više potrebni osobni podaci radi obrade, ali su potrebni ispitaniku radi postavljanja pravnog zahtjeva, ostvarivanja ili zaštite svojih pravnih interesa.
Ispitanik je prigovorio obradi na temelju članka 21. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka u tijeku provjere jesu li legitimni interesi voditelja obrade nadjačali interse ispitanika.
Ako se jedan od gore navedenih uvjeta ispuni, a ispitanik želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka skladištenih od strane Arcsine, on ili ona može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade. Zaposlenik Arcsine će poduzeti ograničenje obrade.

f) Pravo na prijenos podataka
Svaki ispitanika ima pravo zajemčeno od strane europskog zakonodavca da primi svoje osobne podatke koje je dostavio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajenom i čitljivom obliku. Ispitanik ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su dostavljeni osobni podaci, pod uvjetom da se obrada temelji na suglasnosti iz Opće uredbe o zaštiti podataka i to temeljem članka 6. stavka 1. točke (a) ili točke (a) članka 9. stavka 2. ili na temeljem ugovora iz članka 6. stavka 1. točke (b) članka, a obrada se obavlja automatiziranim sredstvima i nije neophodna za obavljanje zadaća u javnom interesu ili radi obavljanja službene ovlasti povjerene voditelju obrade.

Šraviše, u ostvarivanju prava na prijenos podataka u skladu s člankom 20. stavkom 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, ispitanik ima pravo izravnog prijenosa osobnih podataka od jednog voditelja obrade do drugog, gdje je to tehnički izvedivo i kada se time nepovoljno ne utječe na prava i slobode drugih.

Da bi se ostvarilo pravo na preijnos podataka, ispitanik može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Arcsine.

g) Pravo na prigovor
Svaki ispitanik ima pravo zajamčeno od europskog zakonodavca da iz bilo kojeg razloga prigovori, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu osobitu situaciju, obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, a koji se temelji na točkama (e) ili (f) članka 6. stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. To se također odnosi na profiliranje na temelju tih odredbi.

Arcsine u slučaju prigovora više neće obrađivati osobne podatke, osim ako možemo dokazati ubjedljive legitimne osnove za obradu koji nadjačavaju interese, prava i slobode ispitanika, ili u slučaju da je obrada potrebna za utvrđivanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahtjeva.

Ako Arcsine obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, ispitanik ima pravo prigovoriti u bilo kom trenutku na obradu osobnih podataka o njemu ili njoj za takav marketing. To se odnosi na profilisanje u onoj mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako ispitanik prigovori Arcsine zbog obrade u svrhu izravnog marketinga, Arcsine više neće obrađivati osobne podatke za te svrhe.

Osim toga, ispitanik ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu ili njezinu osobnu situaciju, prigovoriti obradi svojih osobnih podataka od strane Arcsine u svrhu znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku 89. stavku 1. Opće uredbe o zaštiti podataka Evropske unije, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadaće u javnom interesu.

Da bi ostvario pravo na prigovor, ispitanik se može obratiti bilo kojem zaposleniku Arcsine. Osim toga, ispitanik je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva i, i bez obzira na Direktivu Europske unije 2002/58 /EZ, koristi svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije.

h) Automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje
Svaki ispitanik ima pravo garantirano od europskog zakonodavca da ne bude predmet odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja ima pravne posljedice na njega ili nju ili na sličan način značajno utječe na njega ili nju, ukoliko odluka (1) nije potrebna za zaključenje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade, ili (2) nije odobrena od strane Europske unije ili zakona države članice koji se primjenjuje na voditelja obrade i koja također propisuje odgovarajuće mjere za zaštitu prava i sloboda i legitimnih interesa ispitanika, ili (3) se ne temelji na izričitoj suglasnosti ispitanika.

Ako je odluka (1) neophodna za zaključenje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade, ili (2) temeljena na eksplicitnom pristanku ispitanika, Arcsine će provesti odgovarajuće mjere zaštite prava i slobode i legitimnih interesa ispitanika, a najmanje će garantirati pravo na dobivanje ljudske intervencije od strane voditelja obrade da izrazi svoje stajalište i osporava odluku.

Ako ispitanik želi ostvariti prava koja se tiču automatiziranog individualnog odlučivanja, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Arcsine.

i) pravo na povlačenje suglasnosti za zaštitu podataka
Svaki ispitanik ima pravo garantirano od europskog zakonodavca da povuče pristanak za obradu svojih osobnih podataka u bilo kojem trenutku.

Ako ispitanik želi iskoristiti pravo na povlačenje suglasnosti, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika Arcsine.

 1. Zaštita podataka za prijave i postupke prijave
  Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja prijave u svrhu obrade prijave. Obrada se također može provesti elektronskim putem. To će biti slučaj, osobito, ako podnositelj prijave dostavlja odgovarajuće prijavne dokumenate putem elektronske pošte ili putem internetskih obrasca na internetskoj stranici voditelja obrade. Ukoliko voditelj obrade zaključuje ugovor o radu s podnositeljem prijave, dostavljeni podaci bit će pohranjeni u svrhu obrade radnog odnosa u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ako voditelj obrade nije zaključio ugovor o radu s podnositeljem prijave, prijave se automatski brišu dva mjeseca nakon obavijesti o odluci odbijanja, pod uvjetom da se nikakvi drugi legitimni interesi voditelja obrade ne protive brisanju. Drugi legitimni interes u ovom kontekstu je npr. teret dokaza u postupku prema Zakonu o općem jednakom tretmanu (AGG).
 2. Odredbe o zaštiti podataka o primjeni i korištenju AddThis
  Na ovoj internetskoj stranici vodtelj obrade ima integrirane komponente poduzeća AddThis. AddThis je tzv. bookmarking provider. Usluga omogućuje pojednostavljeno čuvanje internetskih stranica putem gumba. Klikom na AddThis komponentu mišem ili klikom na njega pojavit će se popis oznaka (bookmark list) i usluga dijeljenja. AddThis se koristi na više od 15 milijuna internetska stranica, a gumbi se prikazuju prema informacijama operaterskog poduzeća, više od 20 milijardi puta godišnje.

Tvrtka koja pruža AddThis uslugu je Oracle Corporation, 10 Van de Graaff Drive, Burlington, MA 01803, USA.

Pozivanjem jedne od pojedinačnih internetska stranica, kojima upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana AddThis koponenta, odgovarajuća AddThis komponenta automatski traži od internetskog preglednika ispitanika da preuzime podatake sa internetske stranice www.addthis.com. U okviru ovog tehničkog postupka AddThis je obaviješten o posjeti i specifičnoj pojedinačnoj stranici ove internetske stranice kojoj je pristupio ispitanik uz pomoć informacijske tehnologije. Osim toga, AddThis je obaviješten o IP adresi računalnog sustava kojeg dodjeljuje pružatelj internetskih usluga (ISP) i koju koristi ispitanik, vrsti preglednika i jeziku, internetskoj stranici kojoj se pristupa prije naše internetske stranice, datumu i vrijemenu posjete našoj internetskoj stranici. AddThis koristi te podatke za stvaranje anonimnih korisničkih profila. Podaci i informacije preneseni na AddThis na ovaj način omogućit će poduzeću AddThis, kao i povezanim društvima ili njihovim partnerima da kontaktiraju posjetitelje internetska stranica voditelja obrade sa personaliziranim i oglašavanjem na temelju interesa.

AddThis prikazuje personalizirano oglašavanje na temelju interesa na temelju kolačića koji je postavilo poduzeće. Ovaj kolačić analizira individualno ponašanje pretrage računalnog sustava koji koristi ispitanik. Kolačić čuva odlazne posjete sa računala na internetske stranice.

Ispitanik može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i time trajno uskratiti postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila AddThis da postavlja kolačić na informacijski sustav predmetnog subjekta. AddThis može izbrisati kolačiće u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Ispitanik također ima mogućnost trajnog prigovora na obradu osobnih podataka od strane AddThis. U tu svrhu, ispitanik mora kliknuti gumb za isključivanje pod vezom http://www.addthis.com/privacy/opt-out, koji postavlja kolačić za isključivanje. Kolačić za isključivanje koji se koristi u tu svrhu stavlja se na informacijski sustav koji koristi ispitanik. Ako ispitanik briše kolačiće iz svog sustava, ispitanik mora opet pozvati vezu i postaviti novi kolačić za isključivanje.

Postavljanjem isključenjog kolačića, međutim, postoji mogućnost da internetske stranice voditelja obrade se više ne mogu koristiti u potpunosti od strane ispitanika.

Odredbama o zaštiti podataka AddThis poduzeća možete pristupiti preko sljedeće veze http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju Affilinet
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente tvrtke Affilinet. Affilinet je njemačka partnerska mreža koja nudi affiliate marketing.

Affiliate marketing je internetski oblik distribucije koji omogućuje komercijalnim operaterima internetskih stranica, tzv. trgovacima ili oglašivačima, da prikažu oglašavanje, koje će biti uglavnom plaćeno putem naknade za klikove ili prodaju, na internetskim stranicama trećih strana koje se nazivaju i podružnicama ili izdavačima. Trgovac putem affiliate mreže osigurava medij za oglašavanje, kao što je oglašavanje banner-a ili neko drugo prikladno sredstvo oglašavanja putem interneta, a potom je medij za oglašavanje povezan od strane podružnice na vlastitim internetskim stranicama ili putem drugih kanala poput oglašavanja na ključne riječi ili marketinga e-pošte.

Tvrtka koja pruža Affilinet uslugu je Affilinet GmbH, Sapporo arc 6-8, 80637 München, Germany.

Affilinet postavlja kolačić na informacijski sustav ispitanika. Definicija kolačića je gore objašnjena. Kolačić za praćenje tvrtke Affilinet ne čuva nikakve osobne podatke. Pohranjuju se samo identifikacijski broj podružnice, odnosno partnera koji posreduje kod potencijalnog kupca, kao i redni broj posjetitelja internetske stranice i klika oglašenog medija. Svrha ove pohrane podataka je obrada plaćanja naknade između trgovca i podružnice, koji se obrađuju putem afilijacijske mreže, tj. Affilinet-a.

Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog internetskog preglednika i time trajno uskratiti postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenim internetskim preglednikom također bi spriječilo Affilinet da postavlja kolačiće na informacijski sustav ispitanika. Osim toga, kolačići koji su već u upotrebi od Affilinet mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Oderdbama o zaštiti podataka tvrtke Affilinet je moguće pristupiti na vezi https://www.affili.net/uk/footeritem/privacy-policy.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju Facebooka
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente poduzeća Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža je mjesto društvenih sastanaka na Internetu, online zajednica koja obično omogućuje korisnicima međusobnu komunikaciju i interakciju u virtualnom prostoru. Društvena mreža može poslužiti kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili omogućiti internetskoj zajednici pružanje osobnih ili poslovnih informacija. Facebook omogućuje korisnicima društvene mreže da uključe stvaranje privatnih profila, učitavanje fotografija i i da se umrežavaju putem zahtjeva za prijateljstvo.

Tvrtka koje upravlja Facebook-om je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States. Ako osoba živi izvan Sjedinjenih Američkih Država ili Kanade, voditelj obrade je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojim je integrirana Facebook komponenta (Facebook plug-in), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da pošalje prikaz odgovarajuće Facebook komponente iz Facebooka putem Facebook komponente. Pregledu svih Facebook dodataka može se pristupiti pod https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ovog tehničkog postupka Facebook je upoznat s time koju je određenu pod-stranicu naše internetske stranice posjetio ispitanik.

Ako je osoba istovremeno prijavljena na Facebook-u, Facebook detektira svaki poziv naše internetske stranice od strane ispitanika i za cijelo vrijeme trajanja svog boravka na našem internetskoj stranici – koje specifične podstranice naše internetske stranice je posjetio ispitanik. Ti se podaci prikupljaju putem Facebook komponente i povezani su s odgovarajućim Facebook nalogom ispitanika. Ako ispitanik klikne na jedan od Facebookovih gumba integriranih na našoj internetskoj stranici, npr. gumb “Sviđa mi se” ili ako ispitanik komentarira, tada Facebook povezuje ove podatke s osobnim Facebook korisničkim nalogom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

Facebook uvijek prima, putem Facebook komponente, informacije o posjeti našoj internetskoj stranici od strane ispitanika, kad god je osoba prijavljena istovremeno na Facebooku tijekom poziva naše internetske stranice. To se događa neovisno o tome pokreće li ispitanik na Facebook komponentu ili ne. Ako takav prijenos informacija na Facebook nije poželjan za ispitanika, on ili ona to može spriječiti tako što će se odjaviti s naloga na Facebooku prije nego što uputi poziv našoj internetskoj stranici.

Smjernica za zaštitu podataka koju je objavio Facebook, dostupna na adresi https://facebook.com/about/privacy/, pruža informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka od strane Facebook-a. Osim toga, objašnjeno je koje postavke Facebook nudi kako bi zaštitio privatnost ispitanika. Dodatno, dostupne su različite opcije postavki kako bi se onemogućio prijenosa podataka na Facebook. Ove aplikacije može koristiti ispitanik kako bi onemogućio prijenos podataka na Facebook.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korišćenju Flattr
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente poduzeća Flattr. Flattr je usluga socijalnog plaćanja iz Švedske koja korisniku omogućuje distribuciju donacija medijskim provajderima na Internetu putem depozita na kreditnom računu i obezbeđenjem mjesečnog proračuna. Korisnici usluge mogu uputiti na Flattr klikom na gumb Flattr koji je integrirano na internetskoj stranici medijskog provajdera, kako bi ovaj medijski provajdera distribuirao fiksni mjesečni proračun.

Tvrtka koja pruža Flattr uslugu je Flattr AB, Box 4111, 203 12 Malmo, Sweden.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana komponenta Flattr, internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da preuzme prikaz odgovarajuće Flattr komponente iz Flattr-a a kroz Flattr komponentu. Tijekom ovog tehničkog postupka, Flattr je upoznat koje specifične podstranice naše internetske stranice posjećuje ispitanik.

Ako se ispitanik istovremeno prijavljuje na Flattr, Flattr detektira s svakim pozivom na našu internetsku stranicu od strane ispitanika- i za cijelo vrijeme trajanja njihovog boravka na našoj internetskoj stranici – koje specifične pod-stranice na našoj internet stranici je posjetio ispitanik. Ti podaci se prikupljaju od Flattr komponente i povezuju se s odgovarajućim Flattr nalogom ispitanika. Ako korisnik klikne na gumb Flattr integriran na našoj internetskoj stranici, ta se informacija prenosi na Flattr radi naplate. Ispitanik je već pristao na prijenos takvih podataka prema Flattr.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka tvrtke Flattr mogu se pronaći na vezi https://flattr.com/privacy.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju fotografija Getty Images
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente poduzeća Getty Images. Getty Images je američka agencija za slike. Agencija za slike je poduzeće koje nudi slike i drugi slikovni materijal na tržištu. Općenito, agencija za slike prodaje fotografije, ilustracije i snimke. Raličiti korisnici, posebice operatori internetskih stranica, urednici tiskanih i televizijskih medija i oglašivačkih agencija, licenciraju slike koje koriste putem agencije za slike.

Tvrtka koja pruža Getty Images kompnentu je Getty Images International, 1st floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ireland.

Getty Images omogućava ugradnju na skladištenim slikama (gdje je moguće besplatno). Ugrađivanje je uključivanje ili integracija bilo kojeg specifičnog stranog sadržaja, npr. tekstualnih, video ili slikovnih podataka koje nudi strana internetska stranica, a zatim se pojavljuje na vlastitoj internetskoj stranici. Za ugrađivanje koristi se takozvani ugrađeni kod. Ugrađeni kod je HTML kod koji je integriran na internetskoj stranici vlasnika internetske stranice. Kada ugrađeni kod integrira vlasnik internetske stranice, vanjski sadržaj druge internetske stranice prikazat će se prema zadanim postavkama odmah, sve dok traje posjet internetske stranice. Da biste prikazali sadržaj treće strane, vanjski se sadržaj učitava izravno s druge internetske stranice. Getty Images pruža dodatne informacije o ugrađenim sadržajima na vezi http://www.gettyimages.de/resources/embed.

Kroz tehničku implementaciju ugrađenog koda koji omogućava prikaz slika Getty Images, IP adresa internetske veze putem kojeg ispitanik pristupa našoj internetskoj stranici prenosi se Getty Images-u. Nadalje, Getty Images prikuplja podatke o našoj internetskoj stranici, vrsti i jeziku preglednika, vrijemenu i duljini pristupa. Osim toga, Getty Images može prikupiti informacije o navigaciji, a to su informacije o tome koje su naše podstranice posjećene od strane ispitanika i koje su veze kliknute, kao i druge interakcije koje je ispitanik obavio prilikom posjete našoj internetskoj stranici. Ovi podaci mogu biti pohranjeni i analizirani od strane Getty Images.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka tvrtke Getty Images mogu se pronaći na vezi https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju usluge Google AdSense
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao Google AdSense. Google AdSense usluga je online koja omogućuje postavljanje reklama na internetske stranice trećih strana. Google AdSense temelji se na algoritmu koji bira reklame prikazane na internetska stranicama treće strane kako bi se podudarale sa sadržajem odgovarajuće internetske stranice treće strane. Google AdSense dopušta ciljanje internet korisnika na temelju njihovih interesa koje se provodi pomoću generiranja pojedinačnih korisničkih profila.

Tvrtka koja pruža Google’s AdSense kompnentu je Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Svrha Googleove AdSense komponente je integracija reklama na našoj internetskoj stranici. Google AdSense postavlja kolačiće na informacijski sustav ispitanika. Definicija kolačića je gore objašnjena. Postavljanjem kolačića Alphabet Inc. omogućava analizu korištenja naše internetske stranice. Svakim pozivom jedne od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana komponenta Google AdSense, internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski će slati podatke putem Google AdSense komponente u svrhu oglašavanja na mreži i naplate provizije od strane Alphabet Inc. Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće Alphabet Inc. stječe znanje o osobnim podacima, kao što je IP adresa ispitanika, koja služi Alphabet Inc., između ostalog, da razumije podrijetlo posjetitelja i klikova i potom naplati proviziju.

Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenog internetskog preglednika također bi spriječilo Alphabet Inc da postavlja kolačić na informacijski sustav ispitanika. Osim toga, kolačići koji su već upotrebljavani od strane alata Alphabet Inc. mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Nadalje, Google AdSense upotrebljava tzv piksele za praćenje. Piksel za praćenje je minijaturna slika koja je ugrađena u internetske stranice kako bi omogućila snimanje i analizu log datoteka kako bi se mogla provesti statistička analiza. Na temelju ugrađenih piksela za praćenje, Alphabet Inc. može odrediti je li i kada je internetskoj stranici pristupio ispitanik i na koje veze je kliknuo. Pikseli za praćenje služe, između ostalog, za analiziranje protoka posjetitelja na internetskoj stranici.

Kroz Google AdSense osobni podaci i informacije – koji također uključuju IP adresu i koji su potrebni za prikupljanje i obračun prikazanih oglasa – prenose se u Alphabet Inc. u Sjedinjene Američke Države. Ti će osobni podaci biti pohranjeni i obrađeni u Sjedinjenim Američkim Državama. Alphabet Inc. može otkriti prikupljene osobne podatke putem ove tehničke procedure trećim stranama.

Google AdSense dodatno je objašnjen na sljedećoj vezi https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju usluge Google Analytics (s funkcijom anonimizacije)
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponentu usluge Google Analytics (s funkcijom anonimizacije). Google Analytics usluga je usluga web analize. Web-analiza prikuplja i analizira podatke o ponašanju posjetitelja internetskih stranica. Usluga web analize prikuplja, između ostalog, podatke o internetskoj stranici s koje je osoba došla (tzv. Referrer), koje su podstranice bile posjećene ili koliko su često i za koje vrijeme pregledane podstranice. Web-analiza se uglavnom koristi za optimizaciju internetske stranice i za provođenje analize troškova i koristi internet oglašavanja.

Tvrtka koja pruža Google Analytics kompnentu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Za web analitiku putem usluge Google Analytics voditelj obrade koristi aplikaciju “_gat. _AnonymizeIp”. Ovom aplikacijom Google skraćuje i anonimizira IP adresu internetske veze ispitanika prilikom pristupa našim internetska stranicama iz države članice Europske unije ili druge države ugovornice na Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (EEA).

Svrha komponente usluge Google Analytics jest analizirati promet na našoj internetskoj stranici. Google koristi prikupljene podatke i informacije, između ostalog, kako bi procijenio upotrebu naše internetske stranice i pružio online izvještaje koji prikazuju aktivnosti na našim internetskim stranicama i pružaju nam druge usluge vezane uz korištenje naše internetske stranice.

Google Analytics postavlja kolačić na informacijski sustav ispitanika. Definicija kolačića je gore objašnjena. Postavljanjem kolačića Google može analizirati upotrebu naše internetske stranice. Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana komponenta usluge Google Analytics, internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski će slati podatke putem Google Analytics komponente u svrhu internetskog oglašavanja i naplate provizije od strane Google-a. Tijekom ovog tehničkog postupka poduzeće Google stječe znanja o osobnim podacima, kao što je IP adresa ispitanika, koja Google-u, između ostalog, služe za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova, te za naknadnu naplatu provizije.

Kolačić se koristi za pohranjivanje osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto iz koje je pristup došao i učestalost posjeta naših internetska stranica od strane ispitanika. Svaki posjet našim internetskim stranicama, takvi osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi ispitanik, prenijet će se Googleu u Sjedinjenim Američkim Državama, a Google ih pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti te osobne podatke prikupljene tehničkim postupak trećim stranama.

Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenog internetskog preglednika također bi spriječilo Google Analytics da postavlja kolačiće na informacijski sustav ispitanika. Osim toga, kolačići koji Google Analytics već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, ispitanik ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koje generira Google Analytics, koji se odnose na upotrebu ove internetske stranice, kao i na obradu tih podataka od strane Google-a i mogućnost da se spriječi bilo koje takvo prikupljanje ili obradu. U tu svrhu, ispitanik mora preuzeti dodatak internetskog preglednika na vezi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak internetskog preglednika govori Google Analytics-u putem JavaScript-a, da se svi podaci i informacije o posjetima internetskih stranica ne prenose u Google Analytics. Instalacija dodataka preglednika smatra se Googleovim prigovorom. Ako je informacijski sustav ispitanika kasnije izbrisan, formatiran ili ponovo instaliran, ispitanik mora ponovno instalirati dodatke internetskog preglednika kako bi onemogućio Google Analytics. Ako je dodatak internetskog preglednika deinstalirao ispitanik ili bilo koja druga osoba koja se može pripisati u nadležnost, ili je dodatak onemogućen, moguće je izvršiti ponovnu instalaciju ili ponovno aktiviranje dodataka internetskog preglednika.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka od Google-a mogu se preuzeti na adresi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics je dodatno pojašnjen na sledećoj vezi https://www.google.com/analytics/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju Google Remarketing-a
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao usluge Google Remarketing-a. Google Remarketing je svojstvo programa Google AdWords koje tvrtki omogućuje prikazivanje oglasa korisnicima interneta koji su prethodno boravili na internetskoj stranici tvrtke. Integracija Google Remarketing-a stoga omogućuje tvrtki oglašavanje prilagođeno korisnicima i time prikazuje relevantne oglase zainteresiranim korisnicima interneta.

Tvrtka koja pruža Google Remarketing uslugu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Svrha Google Remarketing-a je umetanje oglašavanja prema relevantnim interesima. Google Remarketing omogućuje nam prikazivanje oglasa na Google mreži ili na drugim internetskim stranicama koje se temelje na individualnim potrebama i odgovaraju interesima korisnika interneta.

Google Remarketing postavlja kolačić na informacijski sustav ispitanika. Definicija kolačića je gore objašnjena. Postavljanjem kolačića Google omogućuje prepoznavanje posjetitelja naše internetske stranice ako poziva uzastopne internetske stranice koje su također članovi Google-ove oglašavačke mreže. Svakim pozivom na internetsku stranicu na kojoj je integrirana usluga Google Remarketing-a,internet preglednik ispitanika automatski se identificira s Google-om. Tijekom ovog tehničkog postupka Google prima osobne podatke, kao što je IP adresa ili ponašanje korisnika pri surfanju, koje Google koristi, između ostalog, za umetanje relevantnih relevantnih oglasa.

Kolačić se koristi za pohranu osobnih podataka, npr. internetske stranice koje je posjetio ispitanik. Svaki put kad posjetimo naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi ispitanik, prenose se Google-u u Sjedinjene Američke Države. Ove osobne podatke pohranjuje Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takvo prilagođavanje korištenog internetskog preglednika također bi spriječilo Google da postavlja kolačiće na informacijski sustav ispitanika. Osim toga, kolačići koji Google već upotrebljava mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, ispitanik ima mogućnost prigovora na oglašavanje na temelju interesa od strane Google-a. U tu svrhu, ispitanik mora pozvati vezu na www.google.de/settings/ads i unijeti željene postavke na svaki internetski preglednik koji koristi ispitanik.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka tvrtke Google mogu se pronaći na vezi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju programa Google AdWords
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao Google AdWords. Google AdWords je usluga za oglašavanje na internetu koja oglašavaču omogućuje postavljanje oglasa u rezultate Google pretrage i Google-ovu oglašavačku mrežu. Google AdWords dopušta oglašavaču da unaprijed definira određene ključne riječi pomoću kojih se oglas samo prikazuje na Google-ovim rezultatima pretraživanja, kada korisnik koristi pretragu za pronalaženje rezultata pretraživanja koji se odnose na ključne riječi. U Google oglašivačkoj mreži oglasi se distribuiraju na relevantnim internetskim stranicama pomoću automatskog algoritma, uzimajući u obzir prethodno definirane ključne riječi.

Tvrtka koja pruža Google AdWords uslugu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Svrha Google AdWordsa je promocija naše internetske stranice uključivanjem relevantnog oglašavanja na internetske stranice trećih strana i rezultatima pretrage u Google pretraživaču kao i radi oglašavanja treće strane na našoj internetskoj stranici.

Ako ispitanik pristupi našoj internetskoj stranici putem Google oglasa, na sustav informacijske tehnologije ispitanika šalje se kolačić konverzije putem Google-a. Definicija kolačića je gore objašnjena. Kolačić konverzije gubi valjanost nakon 30 dana i ne koristi se za identifikaciju ispitanika. Ako kolačić nije istekao, kolačić za konverziju koristi se za provjeru jesu li na našoj internetskoj stranici pozvane određene podstranice, npr. virtuelnih kolica za kupnju sa online trgovine. Kroz kolačić za konverziju Google i voditelj obrade mogu razumjeti je li osoba koja je došla do AdWords oglasa na našoj internetskoj stranici generirala prodaju, odnosno izvršila ili poništila prodaju robe.

Google upotrebljava podatke i informacije prikupljene korištenjem kolačića za konverziju kako bi stvorio statistiku posjete našoj internetskoj stranici. Ove statistike posjeta koriste se kako bi se utvrdio ukupan broj korisnika koji su posluženi putem AdWords oglasa kako bismo utvrdili uspjeh ili neuspjeh svakog AdWords oglasa i optimizirali AdWords oglase u budućnosti. Ni naša tvrtka ni drugi Google AdWords oglašavači ne dobivaju informacije od Google-a na temlju kojih bi mogli identificirati ispitanike.

Kolačić konverzije pohranjuje osobne podatke, npr. internetske stranice koje je posjetio ispitanik. Svaki put kad posjetimo naše internetske stranice, osobni podaci, uključujući IP adresu internetskog pristupa koji koristi ispitanik, prenose se Google-u u Sjedinjene Američke Države. Ovi osobni podaci pohranjuju Google u Sjedinjenim Američkim Državama. Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene tehničkim postupkom trećim stranama.

Ispitanik može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje kolačića na našoj internetskoj stranici, kao što je gore navedeno, pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takva postavka korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Google da stavlja kolačić za konverziju na informacijski sustav ispitanika. Osim toga, kolačić koji je postavio Google AdWords može se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Ispitanik ima mogućnost prigovora na oglašavanje na temelju interesa od strane Google-a. U tu svrhu, ispitanik mora pozvati vezu na www.google.de/settings/ads i unijeti željene postavke.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka tvrtke Google mogu se pronaći na vezi https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju Instagram-a
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja može biti opisana kao audiovizualna platforma, koja korisnicima omogućuje dijeljenje fotografija i videozapisa te širenje takvih podataka na drugim društvenim mrežama.

Tvrtka koja pruža Instagram uslugu je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrirana komponenta Instagram (gumb Insta), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da preuzme prikaz odgovarajuće Instagram komponente od Instagrama. Tijekom ovog tehničkog postupka, Instagram zna koje specifične podstranice naše internetske stranice je posjetio ispitanik.

Ako je istodobno korisnik prijavljen na Instagram, Instagram detektira svaki poziv naše internetske stranice od strane ispitanika – i za cijelo vrijeme trajanja njegovog boravka na našoj internetskoj stranici – koju određenu podstranicu naše internet stranice je posjetio ispitanik. Ti se podaci prikupljaju putem komponente Instagram i povezuju se s odgovarajućim Instagram računom ispitanika. Ako korisnik klikne na jedan od Instagram gumba koji su integrirani na našu internetsku stranicu, Instagram podudara ove podatke s osobnim Instagram korisničkim računom ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

Instagram prima informacije putem komponente Instagram da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Instagramu u vrijeme poziva naše internetske stranice. To se događa neovisno o tome hoće li korisnik kliknuti gumb Instagram ili ne. Ako takav prijenos informacija Instagram-u nije poželjan za ispitanika, on to može spriječiti odjavom s računa Instagram prije nego što pozive našu internetsku stranicu.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka tvrtke Instagram mogu se pronaći na vezi https://help.instagram.com/155833707900388 and https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju Jetpack za WordPress
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao Jetpack. Jetpack je dodatak za WordPress koji pruža dodatna svojstva operateru internetske stranice temeljenoj na WordPress-u. Jetpack omogućava operatoru internetskih stranica, između ostalog, pregled posjetitelja internetske stranice. Prikazivanjem povezanih postova i publikacija ili mogućnosti dijeljenja sadržaja na stranici moguće je povećati broj posjetitelja. Osim toga, sigurnosne komponente su integrirane u Jetpack, tako da je internetska stranica koja koristi Jetpack bolje zaštićena od napada. Jetpack također optimizira i ubrzava učitavanje slika na internetskoj stranici.

Tvrtka koja pruža Jetpack Plug-Ins uslugu za WordPress je Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland.

Jetpack postavlja kolačić na informacijski sustav koji koristi ispitanik. Definicija kolačića je gore objašnjena. Svakim pozivom jedne od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojima upravlja voditelj obrade i na kojem je integrirana komponenta Jetpack, internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da pošalje podatke putem komponenta Jetpack za analizu u Automattic-u. Tijekom ovog tehničkog postupka Automattic prima podatke koji se koriste za izradu pregleda posjeta internetskoj stranici. Tako dobiveni podaci služe analizi ponašanja ispitanika koji ima pristup internetskoj stranici voditelja obrade i analiziraju sa ciljem optimizacije internetske stranice. Podaci prikupljeni kroz Jetpack komponentu se ne koriste za identificiranje ispitanika bez prethodno dobivenog posebnog izričitog pristanka ispitanika. O podacima također je obavješten Quantcast. Quantcast koristi podatke za iste svrhe kao i Automattic.

Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenog internetskog preglednika također bi spriječila Automattic/Quantcast da postavlja kolačić na informacijskom sustavu ispitanika. Osim toga, kolačići koje već koriste Automattic / Quantcast mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Osim toga, ispitanik ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koji se odnose na korištenje ove Internetske stranice koje generiraju Jetpack kolačići, kao i obradu tih podataka od strane Automattic / Quantcast i priliku da spriječi bilo koje takvo prikupljanje ili obradu. U tu svrhu, ispitanik mora pritisnuti gumb “isključivanje” na vezi https://www.quantcast.com/opt-out/ koja postavlja kolačić za isključivanje. Isključeni kolačić postavljen u tu svrhu nalazi se na informacijskom sustavu koji koristi ispitanik. Ako se kolačići brišu na sistemu ispitanika, ispitanika mora ponovo pozvati vezu i postaviti novi kolačić za isključivanje.

Postavljanjem isključenjog kolačića, međutim, postoji mogućnost da internetske stranice voditelja obrade se više ne mogu koristiti u potpunosti od strane ispitanika.

Oderdbama o zaštiti podataka tvrtke Automattic je moguće pristupiti na vezi https://automattic.com/privacy/. Oderdbama o zaštiti podataka tvrtke Quantcast je moguće pristupiti na vezi https://www.quantcast.com/privacy/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju LinkedIn-a
  Voditelj obrade je integrirao LinkedIn komponente na ovoj internetskoj stranici. LinkedIn je online društvena mreža koja korisnicima s postojećim poslovnim kontaktima omogućuje povezivanje i stvaranje novih poslovnih kontakata. Više od 400 milijuna registriranih osoba u više od 200 zemalja koristi LinkedIn. LinkedIn je trenutno najveća platforma za poslovne kontakte i jedan od najposjećenijih internetskih stranica na svijetu.

Tvrtka koje pruža LinkedIn uslugu je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, United States. Za pitanje politike privatnosti izvan Sjedinjenih Američkih Država odgovoran je LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrisana LinkedIn komponenta (LinkedIn plug-in), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da preuzme prikaz odgovarajuće LinkedIn komponente od LinkedIn-a. Dodatne informacije o LinkedIn plug-inu mogu se naći na vezi https://developer.linkedin.com/plugins. Tijekom ovog tehničkog postupka, LinkedIn zna koje specifične podstranice naše internetske stranice je posjetio ispitanik.

Ako se osoba istodobno prijavljuje na LinkedIn, LinkedIn detektira svaki poziv naše internetske stranice od strane ispitanika i cijelo vrijeme trajanja boravka na našoj internetskoj stranici – koja određena podstranica naše internet stranice je posjetio ispitanik. Te informacije prikupljaju se putem LinkedIn komponente i povezane su s odgovarajućim LinkedIn računom ispitanika. Ako korisnik klikne na jedan od LinkedIn gumba integriranim na našoj internetskoj stranici, LinkedIn dodjeljuje ove podatke osobnom LinkedIn korisničkom računu ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

LinkedIn prima informacije putem LinkedIn komponente da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na LinkedIn-u u trenutku poziva na našu internetsku stranicu. To se događa neovisno o tome hoće li osoba kliknuti na gumb LinkedIn ili ne. Ako takav prijenos podataka LinkedIn-u nije poželjan za ispitanika, on ili ona to može spriječiti tako što će se odjaviti sa svog LinkedIn računa prije nego što pozove na našu internetsku stranicu.

LinkedIn na vezi https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls pruža mogućnost otkazivanja pretplate na poruke e-pošte, SMS poruka i ciljanih oglasa, kao i mogućnost upravljanja postavkama oglasa. LinkedIn također koristi povezana društva kao što su Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame. Postavljanje takvih kolačića može se odbiti na vezi https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Primjenjiva pravila privatnosti za LinkedIn dostupna su na vezi https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn-ova politika kolačića dostupna je na vezi https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju LiveZilla-e
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponentu LiveZilla. LiveZilla je softver za podršku uživo koji omogućuje izravnu komunikaciju u stvarnom vremenu (tzv. Live chat) s posjetiteljima vlastite internetske stranice.

LiveZilla komponentu razvila je LiveZilla GmbH, Byk-Gulden-Straße 18, 78224 Singen, Germany.

Svakim pojedinačnim pozivom naše internetske stranice, koja sadrži LiveZilla komponentu, ova komponenta prikuplja podatke u svrhu upravljanja sustavom chat uživo i analizira rad sustava. Dodatne informacije o LiveZilla-i možete pronaći na vezi http://www.livezilla.net/home/en/.

Komponenta LiveZilla postavlja kolačić na informacijski sustav ispitanika. Definicija kolačića je gore objašnjena. Pseudonimirani korisnički profili mogu se stvoriti uz pomoć kolačića LiveZilla. Voditelj obrade može koristiti pseudonimizirane profile korištenja za provođenje analize ponašanja posjetitelja, kao i analizu i održavanje pravilnog rada sustava chat uživo. Analiza također poboljšava naše ponude. Podaci prikupljeni putem LiveZilla komponente se ne koriste za identifikaciju ispitanika bez prethodnog dobivanja posebnog izričitog pristanka ispitanika. Ti se podaci ne povezuju s osobnim podacima ili drugim podacima koji sadrže isti pseudonim.

Ispitanik može, kao što je gore navedeno, u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućom prilagodbom korištenog internetskog preglednika i time trajno uskraćivati postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenog internetskog preglednika također bi spriječila komponentu LiveZilla da postavlja kolačić na informacijski sustavu ispitanika. Osim toga, kolačići koji su već upotrebljavani od strane komponente LiveZilla mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Oderdbama o zaštiti podataka tvrtka LiveZilla GmbH je moguće pristupiti na vezi https://www.livezilla.net/disclaimer/en/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju Shariff-a
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirala komponentu Shariff. Komponenta Shariff osigurava da su gumbi društvenih medija u skladu s pravilima zaštite podataka. Shariff je razvijen za njemački računalni časopis c’t i objavljuje ga GitHub, Inc.

Ovu komponentu razvio je GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, United States.

Po pravilu, rješenja za gumbe koje pružaju društvene mreže već prenose osobne podatke odgovarajućoj društvenoj mreži kada korisnik posjeti internetsku stranicu na kojoj je integriran gumb za društvene medije. Korištenjem komponente Shariff, osobni se podaci prenose samo na društvene mreže, kada posjetitelj aktivira jedan od gumba društvenih medija. Dodatne informacije o komponenti Shariff mogu se naći u časopisu c’t na http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-ct-Shariff-ist-im-Usatz -2.470.103.html. Korištenje komponente Shariff namijenjeno je zaštiti osobnih podataka posjetitelja naše internetske stranice i radi omogućavanja integriranja rješenja za gumbe za društvene mreže na ovoj internetskoj stranici.

Dodatne informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka tvrtke GitHub mogu se pronaći na vezi https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi i korištenju Twitter-a
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente Twitter-a. Twitter je višejezična, javno dostupna usluga za microblogging na kojoj korisnici mogu objavljivati i širiti takozvane tvitove, npr. kratke poruke, koje su ograničene na 280 znakova. Ove kratke poruke dostupne su svima, uključujući i one koji nisu prijavljeni na Twitter. Tvitovi se također prikazuju takozvanim sljedbenicima odgovarajućeg korisnika. Sljedbenici su drugi korisnici Twitter-a koji prate tvitove korisnika. Nadalje, Twitter omogućuje da se obratite širokoj publici putem hashtagova, veza ili re-tvita.

Tvrtka koja pruža Twitter uslugu je Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ireland.

Svakim pozivom jedne od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na kojoj je integrisana Twitter komponenta (Twitter gumb), internetski preglednik na informacijskom sustavu ispitanika automatski je potaknut da preuzme prikaz odgovarajuće Twitter komponente od Twitter-a. Dodatne informacije o Twitter gumbu mogu se naći na vezi https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Tijekom ovog tehničkog postupka, Twitter zna koje specifične podstranice naše internetske stranice je posjetio ispitanik. Svrha integracije Twitter komponente je ponovno prenošenje sadržaja ove internetske stranice kako bi se našim korisnicima omogućilo da ovu internetsku stranicu predstave u digitalni svijet i povećaju broj naših posjetitelja.

Ako je ispitanik prijavljen na Twitter, Twitter detektira svaki poziv naše internetske stranice od strane ispitanika i za cijelo vrijeme trajanja svog boravka na našoj internetskoj stranici – koju je određenu podstranicu naše internetske stranice posjetio ispitanik. Ti se podaci prikupljaju putem Twitter komponente i pridružuju se odgovarajućem Twitter računu ispitanika. Ako ispitanik klikne na jedan od Twitter gumba, integriranom na našoj internetskoj stranici, Twitter dodjeljuje te podatke osobnom Twitter korisničkom računu ispitanika i pohranjuje osobne podatke.

Twitter prima informacije putem Twitter komponente da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu, pod uvjetom da je ispitanik prijavljen na Twitter-u u vrijeme poziva naše internetske stranice. To se događa neovisno o tome hoće li ispitanik kliknuti na komponentu Twitter ili ne. Ako takav prijenos podataka na Twitter nije poželjan za ispitanika, on ili ona može to spriječiti odjavljivanjem sa svog Twitter računa prije poziva naše internetske stranice.

Oderdbama o zaštiti podataka Twitter je moguće pristupiti na vezi https://twitter.com/privacy?lang=en.

 1. Odredbe o zaštiti podataka za upotrebu i korištenje WiredMinds-a
  Na ovoj internetskoj stranici, voditelj obrade je integrirao komponente WiredMinds. Komponente WiredMinds automatski prepoznaju i kvalificiraju tvrtke koje posjećuju web mjesto. Komponenta WiredMinds omogućava operatoru internetske stranice koja koristi komponentu za generiranje potencijalnih klijenata, kvalificirajući tako nove potencijalne kupce.

Tvrtka koja pruža WiredMinds uslugu je WiredMinds GmbH, Lindenspürstraße 32, 70176 Stuttgart, Germany.

Koristimo piksel za praćenje WiredMinds. Piksel za praćenje minijaturna je grafika ugrađena u internetsku stranicu kako bi se omogućilo snimanje i analiza datoteke log datoteke kako bi se naknadno provela statistička analiza.

WiredMinds također postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Definicija kolačića objašnjena je gore. Postavka kolačića omogućava nam analizu korištenja naše internetske stranice.

Korištenjem dobivenih podataka stvaraju se pseudonimizirani korisnički profili. Pseudonimizirani korisnički profili koriste se u svrhu analize ponašanja posjetitelja i omogućavanja poboljšanja naše internetske ponude. Podaci prikupljeni putem komponente WiredMinds ne koriste se za identifikaciju ispitanika bez prethodnog dobivanja zasebnog i izričitog pristanka od ispitanika. Ti se podaci neće spajati s osobnim podacima ili s drugim podacima koji sadrže isti pseudonim.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije ispitanika automatski se traži da pošalje podatke u svrhu mrežne analize komponente WiredMinds. Tijekom ovog tehničkog postupka WiredMinds stječe znanja o osobnim podacima, poput IP adrese, koja između ostalog služi za razumijevanje podrijetla posjetitelja i klikova.

Kolačić koristi se za pohranu osobnih podataka, kao što su vrijeme pristupa, mjesto s kojeg je pristup i učestalost posjeta našoj internetskoj stranici. Svakim posjetom naših internetskih stranica ti se osobni podaci, uključujući IP adresu pristupa Internetu koje koristi ispitanik, prenose na WiredMinds poslužitelj. WiredMinds ove osobne podatke pohranjuje, ali se ne prosljeđuju trećim stranama.

Ispitanik, kao što je gore navedeno, može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućim prilagođavanjem korištenog internetskog preglednika i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva prilagodba internetskog preglednika koja se koristi također bi spriječila Google da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Osim toga, kolačiće koje Google već koristi, mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Pored toga, ispitanik ima mogućnost prigovora na prikupljanje podataka koji se odnose na upotrebu ove internetske stranice koji generiraju WiredMinds i šansu da to spriječi. U tu svrhu ispitanik mora kliknuti gumb “ne prati moje posjete” ispod veze https://wm.wiredminds.de/track/cookie_mgr.php?mode=dont_track_ask&websitesel. Ako se sustav informacijske tehnologije ispitanika kasnije izbriše, oblikuje ili ponovo instalira, tada ispitanik mora ponovo postaviti kolačić za isključivanje.

Daljnje informacije i primjenjive odredbe o zaštiti podataka WiredMinds mogu se pronaći putem https://www.wiredminds.de/1/data-protection-report/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka za upotrebu i korištenje YouTube-a
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade ima integrirane komponente YouTubea. YouTube je internetski video portal koji omogućuje video izdavačima da besplatno postavljaju videoisječke i druge korisnike, a koji također omogućuje besplatan pregled, ocjenjivanje i komentiranje istih. YouTube vam omogućuje objavljivanje svih vrsta videozapisa tako da možete pristupiti i cijelim filmovima i TV emisijama, kao i glazbenim videozapisima, prikolicama i video zapisima koje su korisnici napravili putem internetskog portala.

Tvrtka koja pruža YouTube uslugu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na koju je integrirana YouTube komponenta (YouTube video), internetski preglednik u sustavu informacijske tehnologije ispitanika automatski potaknut da putem odgovarajuće YouTube komponente preuzme prikaz YouTube komponente. Daljnje informacije o YouTube-u mogu se dobiti pod https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijekom ovog tehničkog postupka YouTube i Google stječu saznanja o tome koja je specifične podstranice naše internetske stranice posjetila osoba.

Ako je ispitanik prijavljen na YouTube-u, YouTube prepoznaje svakim pozivom podstranice koja sadrži videozapis na YouTube-u, koju je određenu podstranicu naše internetske stranice posjetio ispitanik. Te podatke prikupljaju YouTube i Google te se dodjeljuju odgovarajućim YouTube računima ispitanika.

YouTube i Google dobit će informacije putem komponente YouTube da je ispitanik posjetio našu internetsku stranicu ako je ispitanik u trenutku poziva na našu internetsku stranicu prijavljen na YouTube; to se događa bez obzira da li osoba klikne na YouTube videozapis ili ne. Ako takav prijenos ovih podataka YouTube-u i Google-u nije poželjan za ispitanika, prijenos se može spriječiti ako se ispitanik odjavi s vlastitog YouTube računa prije upućivanja poziva našoj internetskoj stranici.

YouTube odredbe o zaštiti podataka, dostupne na https://www.google.com/intl/hr/policies/privacy/, pružaju informacije o prikupljanju, obradi i upotrebi osobnih podataka od strane YouTube-a i Google-a.

 1. Odredbe o zaštiti podataka za upotrebu i korištenje DoubleClick-a
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao Google-ove komponente DoubleClick-a. DoubleClick je zaštitnićen žig Google-a, pod kojim se pretežno plasiraju internetska marketinška rješenja reklamnim agencijama i izdavačima.

Tvrtka koja pruža DoubleClick by Google uslugu je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

Google DoubleClick šalje podatke na DoubleClick server sa svakim pojavljivanjem, klikovima ili drugom aktivnošću. Svaki od ovih prijenosa podataka pokreće zahtjev za kolačićima u pregledniku ispitanika. Ako preglednik prihvati ovaj zahtjev, DoubleClick koristi kolačić na sustavu informacijske tehnologije ispitanika. Definicija kolačića objašnjena je gore. Svrha kolačića je optimizacija i prikaz oglašavanja. Kolačić se koristi, između ostalog, za prikazivanje i postavljanje reklama koje se odnose na korisnika, kao i za izradu ili poboljšanje izvješća o oglašavačkim kampanjama. Nadalje, kolačić služi za izbjegavanje višestrukog prikaza iste reklame.

DoubleClick koristi ID kolačića koji je potreban za izvršavanje tehničkog postupka. Na primjer, ID kolačića potreban je za prikaz oglasa u pregledniku. DoubleClick također može koristiti Cookie ID za bilježenje koji su oglasi već prikazani u pregledniku kako bi se izbjegle duplikacije. DoubleClick također može pratiti pretvorbe putem ID-a kolačića. Na primjer, konverzije se bilježe kada je korisniku prethodno prikazan DoubleClick oglas, a on nakon toga kupuje na internetskoj stranici oglašavača koristeći isti internetski preglednik.

Kolačić DoubleClick ne sadrži nikakve osobne podatke. No, kolačić DoubleClick može sadržavati dodatne ID-ove kampanje. ID kampanje koristi se za prepoznavanje kampanja s kojima je korisnik već u kontaktu.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice kojom upravlja voditelj obrade i na koju je integrirana DoubleClick komponenta, internetski preglednik u informacijskom sustavu ispitanika automatski odobrava odgovarajuću DoubleClick komponentu slati podatke u svrhu mrežnog oglašavanja i naplate naknada Googleu. Tijekom ovog tehničkog postupka Google stječe saznanja o svim podacima koje Google može upotrijebiti za izradu proračuna provizije. Google može, između ostalog, shvatiti da je osoba na kojoj se podaci nalaze kliknula na određene veze na našoj internetskoj stranici.

Ispitanik, kao što je gore navedeno, može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućim prilagođavanjem korištenog internetskog preglednika i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva prilagodba internetskog preglednika također bi spriječila Google da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Osim toga, kolačiće koje Google već koristi, mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Dodatne informacije i primenljive odredbe o zaštiti podataka DoubleClick -a mogu da se pronađu pod DoubleClick by Google na vezi https://www.google.com/intl/en/policies/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka za upotrebu i korištenje TradeTracker-a
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente TradeTracker-a. TradeTracker je njemačka podružnička mreža koja nudi affiliate marketing. Affiliate marketing je internetski oblik prodaje koji komercijalnim operaterima internetskih stranica, takozvanim trgovcima ili oglašivačima omogućuje postavljanje reklama koje se obično plaćaju putem provizija za klik ili prodaju na internetskim stranicama treće strane, npr. prodajni partneri, koji se nazivaju i podružnice ili izdavači. Trgovac putem partnerske mreže pruža medij za oglašavanje, npr. reklamni natpis ili drugo odgovarajuće sredstvo internetskog oglašavanja, koje je pridružena tvrtka nakon toga integrirala na vlastitim internetskim stranicama ili promovirala preko drugih kanala, poput oglašavanja ključnim riječima ili e-marketinga.

Tvrtka koja pruža TradeTracker uslugu je TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Germany.

TradeTracker postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Definicija kolačića objašnjena je gore. Kolačić za praćenje TradeTracker ne pohranjuje nikakve osobne podatke. Pohranjuju se samo identifikacijski broj podružnice, odnosno partnera koji posreduje potencijalnog kupca, kao i redni broj posjetitelja internetske stranice i kliknuli medij oglašavanja. Svrha pohrane ovih podataka je naplata provizije između trgovca i podružnice, koje se obrađuju putem pridružene mreže, odnosno TradeTracker-a.

Ispitanik, kao što je gore navedeno, može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućim prilagođavanjem korištenog internetskog preglednika i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenog internetskog preglednika također bi spriječila TradeTracker da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Osim toga, kolačiće koje TradeTracker već koristi, mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Mjerodavne odredbe o zaštiti podataka TradeTracker mogu se pronaći pod https://tradetracker.com/privacy-policy/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka za upotrebu i korištenje TradeDoubler-a
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente TradeDoubler-a. TradeDoubler je njemačka podružnička mreža koja nudi affiliate marketing. Affiliate marketing je internetski oblik prodaje koji komercijalnim operaterima internetskih stranica, takozvanim trgovcima ili oglašivačima omogućuje postavljanje reklama koje se obično plaćaju putem provizija za klik ili prodaju na internetska stranicama treće strane, npr. prodajni partneri, koji se nazivaju i podružnice ili izdavači. Trgovac putem partnerske mreže pruža medij za oglašavanje, npr. reklamni natpis ili drugo odgovarajuće sredstvo internetskog oglašavanja, koje je pridružena tvrtka nakon toga integrirala na vlastitim internetskim stranicama ili promovirala preko drugih kanala, poput oglašavanja ključnim riječima ili e-marketinga.

Tvrtka koja pruža TradeDoubler uslugu je YieldKit GmbH, Jarrestraße 44b, 22303 Hamburg, Germany.

TradeDoubler postavlja kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Definicija kolačića objašnjena je gore. Kolačić za praćenje TradeDoubler ne pohranjuje nikakve osobne podatke. Pohranjuju se samo identifikacijski broj podružnice, odnosno partnera koji posreduje potencijalnog kupca, kao i redni broj posjetitelja internetske stranice i kliknuli medij oglašavanja. Svrha pohrane ovih podataka je obrada provizija provizija između trgovca i podružnice, koje se obrađuju putem pridružene mreže, odnosno TradeDoubler-a.

Ispitanik, kao što je gore navedeno, može u bilo kojem trenutku spriječiti postavljanje kolačića putem naše internetske stranice odgovarajućim prilagođavanjem korištenog internetskog preglednika i na taj način trajno odbiti postavljanje kolačića. Takva prilagodba korištenog internetskog preglednika također bi spriječila TradeDoubler da postavi kolačić na sustav informacijske tehnologije ispitanika. Osim toga, kolačiće koje TradeDoubler već koristi, mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa.

Mjerodavne odredbe o zaštiti podataka TradeDoubler mogu se pronaći pod http://yieldkit.com/legal-notes/privacy-policy/.

 1. Odredbe o zaštiti podataka za upotrebu i korištenje Bloglovin-a
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente Bloglovin ‘. Bloglovin ‘je internetska platforma koja omogućuje korisnicima organiziranje svojih omiljenih blogova. Blog je internetski, općenito javno dostupan portal, na kojem jedan ili više osoba koje se zovu blogeri ili web blogeri mogu objavljivati članke ili zapisati misli u takozvane blogpostove.

Tvrtka koja pruža Bloglovin’ uslugu je Bloglovin’ Inc., 25 Broadway, New York, NY 10004, UNITED STATES.

Svakim pozivom na jednu od pojedinačnih stranica ove internetske stranice, kojom upravlja voditelj obrade i na koju je integrirana Bloglovin ‘komponenta, internetski preglednik na sustavu informacijske tehnologije ispitanika automatski će biti potaknut da preuzme prikaz odgovarajuće Bloglovin ‘komponente, putem Bloglovin’ komponente. Tijekom ovog tehničkog postupka Bloglovin stječe saznanje o tome koje je konkretne podstranice naše internetske stranice posjetio ispitanik.

Ako je istodobno ispitanik prijavljen na Bloglovin’, Bloglovin’ detektira svaki poziv naše internetske stranice od strane ispitanika – i za cijelo vrijeme trajanja njegovog boravka na našoj internetskoj stranici – koju određenu podstranicu naše internet stranice je posjetio ispitanik. Ti se podaci prikupljaju putem komponente Bloglovin’ i povezuju se s odgovarajućim Bloglovin’ računom ispitanika. Ako korisnik klikne na jedan od Bloglovin’ gumba koji su integrirani na našoj internetskoj stranici, onda će se ovi podaci proslijediti Bloglovin’-u. Ispitanik se već saglasio sa prijenosom ovih informacija Bloglovin’-u.

Daljnje informacije i primjenjive odredbe zaštite podataka Bloglovin ‘mogu se pronaći na https://www.bloglovin.com/tos.

 1. Način plaćanja: Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi Klarna kao obrađivača plaćanja
  Na ovoj internetskoj stranici, voditelj obrade je integrirao Klarna komponente. Klarna je pružatelj internetskih usluga plaćanja koji omogućuje kupnju na računu ili fleksibilno plaćanje na rate. Klarna nudi i druge usluge, kao što su zaštita kupca i provjera identitet ili kreditne sposobnosti.

Tvrtka koja pruža Klarna uslugu je Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden.

Ako ispitanik odabere “kupnju na računu” ili “otplatu na rate” kao opciju plaćanja tijekom postupka naručivanja u našoj internetskoj trgovini, podaci ispitanika automatski se prenose u Klarna-i. Odabirom jednog od ove opcije plaćanja, ispitanik pristaje na ovaj prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu fakture ili kupovine na rate ili provjere identiteta i kreditne sposobnosti.

Osobni podaci koji se prenose Klarni obično su ime, prezime, adresa, datum rođenja, spol, adresa e-pošte, IP adresa, telefonski broj, broj mobitela, kao i drugi podaci potrebni za obradu računa ili otplate rate. Obrada ugovora o kupnji također zahtijeva takve osobne podatke, koji su u vezi s odgovarajućom porudžbinom. Konkretno, razmjena podataka o plaćanju kao što su bankovni podaci, broj kartice, datum važenja i CVC kod, kumulativni broj, broj artikala, podaci o robi i uslugama, cijenama i porezima, podaci o prethodnom ponašanju pri kupnji ili drugi detalji o financijskom stanje ispitanika.

Svrha prijenosa podataka naročito je provjera identeta, administracija plaćanja i sprečavanje prijevara. voditelj obrade će Klarni dostaviti osobne podatke, posebno ako postoji opravdani interes za prijenos. Osobne podatke koje razmjenjuje Klarna i ispitanik za obradu podataka Klarna šalje gospodarskim agencijama. Ovaj prijenos namijenjen je provjeri identiteta i kreditne sposobnosti.

Klarna će također osobne podatke prenijeti podružnicama (Klarna grupa) i pružateljima usluga ili kooperantima u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje ugovornih obveza ili za obradu podataka po nalogu.

Klarna prikuplja i koristi podatke i informacije o prethodnom načinu plaćanja ispitanika, kao i vrednuje vjerojatnosti za njihovo ponašanje u budućnosti (tzv. Bodovanje) kako bi se odlučilo o provedbi ili raskidu ugovornog odnosa. Proračun bodovanja provodi se na temelju znanstveno priznatih matematičko-statističkih metoda.

Ispitanik može u bilo kojem trenutku opozvati pristanak na rukovanje osobnim podacima od Klarne. Opoziv ne utječe na osobne podatke koji se moraju obrađivati, koristiti ili prenositi u skladu s (ugovornom) obradom plaćanja.

Mjerodavne odredbe o zaštiti podataka Klarna mogu se pronaći pod https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

 1. Način plaćanja: Odredbe o zaštiti podataka o upotrebi PayPal-a kao platnog obrađivača
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente PayPala. PayPal je davatelj internetskih usluga plaćanja. Plaćanja se obrađuju putem takozvanih PayPal računa, koji predstavljaju virtualne privatne ili poslovne račune. PayPal je također u mogućnosti obraditi virtualne uplate putem kreditnih kartica kada korisnik nema PayPal račun. PayPal računom upravlja se putem adrese e-pošte, zbog čega ne postoje klasični brojevi računa. PayPal omogućava pokretanje online plaćanja trećim stranama ili primanje uplata. PayPal također prihvaća funkcije povjerenika i nudi usluge zaštite kupca.

Tvrtka koja pruža PayPal uslugu je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg.

Ako ispitanik odabere “PayPal” kao opciju plaćanja u mrežnoj trgovini tijekom postupka naručivanja, automatski prenosimo podatke ispitanika na PayPal. Odabirom ove opcije plaćanja ispitanik pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.

Osobni podaci koji se prenose na PayPal obično su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, telefonski broj, broj mobilnog telefona ili drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Obrada ugovora o kupnji također zahtijeva takve osobne podatke, koji su u vezi s odgovarajućim nalogom.

Prijenos podataka usmjeren je na obradu plaćanja i sprječavanje prijevara. Voditelj obrade će osobne podatke prenijeti na PayPal, posebno ako za to postoji legitiman interes. Osobne podatke koje razmjenjuje PayPal i voditelj obrade za obradu podataka PayPal će proslijediti ekonomskim kreditnim agencijama. Ovaj prijenos namijenjen je provjeri identiteta i kreditne sposobnosti.

PayPal će, ako je potrebno, osobne podatke prenijeti podružnicama i pružateljima usluga ili podizvođačima u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje ugovornih obveza ili za obradu podataka u narudžbi.

Ispitanik ima mogućnost opozvati pristanak za rukovanje osobnim podacima u bilo kojem trenutku od PayPal-a. Opoziv ne utječe na osobne podatke koji se moraju obrađivati, koristiti ili prenositi u skladu s (ugovornom) obradom plaćanja.

Mjerodavne odredbe o zaštiti podataka PayPal-a mogu se pronaći pod https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

 1. Način plaćanja: Odredbe o zaštiti podataka o korištenju Skrill-a kao procesora plaćanja
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao Skrill komponente. Skrill je mrežni pružatelj usluga plaćanja. Plaćanja se vrše putem takozvanog Skrill novčanika, koji je virtualni elektronički novčanik. Skrill također nudi mogućnost virtualnog plaćanja putem kreditnih kartica. Skrill novčanikom upravlja se putem adrese e-pošte. Skrill omogućava pokretanje online plaćanja trećim stranama ili primanje uplata.

Tvrtka koja pruža Skrill uslugu je Skrill Limited, 25 Canada Square, London E14 5LQ, United Kingdom.

Ako ispitanik odabere “Skrill” kao opciju plaćanja tijekom postupka naručivanja u našoj internetskoj trgovini, podaci će se automatski proslijediti Skrillu. Odabirom ove opcije plaćanja ispitanik pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.

Osobni podaci koji se razmjenjuju sa Skrill-om su iznos kupnje i adresa e-pošte koji su potrebni za obradu plaćanja. Prijenos podataka ima za cilj obradu plaćanja i sprječavanje prijevara. voditelj obrade će Skrill-u pružiti i druge osobne podatke ako postoji legitimni interes za prijenos. Osobne podatke koje razmjenjuje Skrill i ispitanik Skrill šalje gospodarskim agencijama. Ovaj prijenos namijenjen je provjeri identiteta i kreditne sposobnosti.

Ako je potrebno, Skrill će osobne podatke proslijediti povezanim tvrtkama i pružateljima usluga ili podizvođačima u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjavanje ugovornih obveza ili za obradu podataka u narudžbi.

Ispitanik ima mogućnost opozvati pristanak za rukovanje osobnim podacima u bilo kojem trenutku od Skrill-a. Opoziv ne utječe na osobne podatke koji se moraju obrađivati, koristiti ili prenositi u skladu s (ugovornom) obradom plaćanja.

Mjerodavne odredbe o zaštiti podataka Skrill mogu se pronaći pod https://www.skrill.com/en/footer/privacypolicy/.

 1. Način plaćanja: Odredbe o zaštiti podataka o korištenju Sofortüberweisung-a kao procesora plaćanja
  Na ovoj internetskoj stranici voditelj obrade je integrirao komponente Sofortüberweisung. Sofortüberweisung je usluga plaćanja koja omogućuje bezgotovinsko plaćanje proizvoda i usluga na Internetu. Sofortüberweisung je tehnički postupak kojim mrežni prodavač odmah dobiva potvrdu o plaćanju. To trgovcu omogućuje isporuku robe, usluga ili kupcu da preuzme robu odmah nakon narudžbe.

Tvrtka koja pruža Sofortüberweisung uslugu je Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden.

Ako ispitanik tijekom postupka naručivanja odabere “neposredni prijenos” kao opciju plaćanja u našoj internetskoj trgovini, podaci ispitanika bit će proslijeđeni Sofortüberweisung. Odabirom ove opcije plaćanja ispitanik pristaje na prijenos osobnih podataka potrebnih za obradu plaćanja.

U slučaju obrade kupnje izravnim prijenosom, kupac šalje PIN i TAN kompaniji Sofort GmbH. Sofortüberweisung zatim izvršava prijenos mrežnom trgovcu nakon tehničke provjere statusa računa i pronalaženja dodatnih podataka radi provjere računa. Internetski trgovac automatski se obavještava o izvršenju financijske transakcije.

Osobni podaci koji se razmjenjuju sa Sofortüberweisung su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, IP adresa, telefonski broj, broj mobilnog telefona ili drugi podaci potrebni za obradu plaćanja. Prijenos podataka usmjeren je na obradu plaćanja i sprječavanje prijevara. Voditelj obrade će odmah prenijeti ostale osobne podatke ako postoji opravdani interes za prijenos. Osobne podatke koje razmjenjuje Sofortüberweisung i voditelj obrade Sofortüberweisung šalje agencijama za kreditiranje. Ovaj prijenos namijenjen je provjeri identiteta i kreditne sposobnosti.

Sofortüberweisung pruža osobne podatke povezanim tvrtkama i pružateljima usluga ili podizvođačima onoliko koliko je to potrebno za ispunjavanje ugovornih obveza ili podataka kako bi se mogli obraditi.

Ispitanik ima mogućnost opozvati suglasnost za rukovanje osobnim podacima u bilo kojem trenutku od Sofortüberweisung-a. Opoziv ne utječe na osobne podatke koji se moraju obrađivati, koristiti ili prenositi u skladu s (ugovornom) obradom plaćanja.

Mjerodavne odredbe o zaštiti podataka Sofortüberweisung mogu se pronaći pod https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.

 1. Pravni temelj za obradu
  Članka 6. stavak 1. GDPR služi kao pravni temelj za postupke obrade za koje smo dobili suglasnost za određenu svrhu obrade. Ako je obrada osobnih podataka potrebna za izvršenje ugovora kojem je osoba na koju se podaci odnose strane, kao što je slučaj, na primjer, kada je obrada potrebna za isporuku robe ili pružanje bilo koje druge usluge, obrada se temelji na članku 6. stavak 1. točka b) GDPR. Isto se odnosi na one postupke obrade koji su potrebni za provođenje predugovornih radnji, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Ako je naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi koja zahtjeva obradu osobnih podataka, poput ispunjenja poreznih obveza, obrada se temelji na članku 6. stavak 1. točka c) GDPR. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti potrebna da bi se zaštitili vitalni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj u našoj tvrtki ozlijeđen, a njegovo ime, starost, podatke zdravstvenog osiguranja ili druge vitalne podatke trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada bi se obrada temeljila na čl. 6 stavak 1. točka d) GDPR. Konačno, postupci obrade mogli bi se temeljiti na članku 6 stavak 1. točka f) GDPR. Ova pravna osnova koristi se za postupke obrade koji nisu obuhvaćeni nijednim od gore spomenutih pravnih razloga, ako je obrada potrebna u svrhu legitimnih interesa koje je slijedila naša tvrtka ili treća strana, osim ako takvi interesi prevladavaju interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takvi postupci obrade posebno su dopušteni jer ih je europski zakonodavac posebno spomenuo. Smatrao je da se može pretpostaviti legitimni interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade (uvodna izjava 47. Rečenica 2 GDPR). “
 2. Zakonski interesi koje slijedi voditelj obrade ili treća strana
  Ako se obrada osobnih podataka temelji na čl. 6 st. 1 točka f) GDPR, naš je legitimni interes da poslujemo u korist dobrobiti svih naših zaposlenika i dioničara.
 3. Razdoblje u kojem će se osobni podaci pohraniti
  Kriteriji za određivanje razdoblja pohrane osobnih podataka su odgovarajući zakonski propisana razdoblja zadržavanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci se rutinski brišu, sve dok više nisu potrebni za ispunjenje ugovora ili započinjanje ugovora.
 4. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Uvjeti potrebni za sklapanje ugovora; Obveza ispitanika davanje osobnih podataka; moguće posljedice ne pružanja takvih podataka
  Pojašnjavamo da je pružanje osobnih podataka dijelom zahtijevano zakonom (npr. porezni propisi) ili može proizaći iz ugovornih odredbi (npr. informacija o ugovornom partneru). Ponekad je možda potrebno sklopiti ugovor kojim nam ispitanik daje osobne podatke, a koje moramo naknadno obraditi. Na primjer, ispitanik dužan nam je dostaviti osobne podatke kada naša tvrtka s njim ili njoj potpiše ugovor. Neustupanje osobnih podataka imalo bi za posljedicu da ugovor s ispitanikom ne može biti zaključen. Prije nego što osobne podatke dostavi ispitanik, podaci mora kontaktirati bilo kojeg zaposlenika. Zaposlenik ispitaniku pojašnjava je li pružanje osobnih podataka zakonom ili ugovorom potrebno ili je potrebno za zaključivanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i posljedice neprijavljivanja osobnih podataka podaci.
 5. Postojanje automatiziranog odlučivanja
  Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko odlučivanje ili profiliranje.

Developed by the specialists for LegalTech at Willing & Able that also developed the system for data privacy impact assessment gdpr. The legal texts contained in our privacy policy generator have been provided and published by Prof. Dr. h.c. Heiko Jonny Maniero from the German Association for Data Protection and Christian Solmecke from WBS law.